Arbetet med Dammbron i Husum, uppdatering 160914

Uppdatering av bilder per 160914 arbetet med dammbron.
Fredag eftermiddag vecka 38 planeras bron att öppnas för allmänheten.

dammbron ny1
dammbron ny3

dammbron ny2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kommer en kort sammanfattning av det som görs och ska utföras på bron.
Kommunen har byggt en ställning uppe på dammen för gående och cyklister, detta för att underlätta så mycket som möjligt för allmänheten som vill passera bron.IMG_2962

Båda kantbalkar hade intermittenta vittringsskador i ytan samt lokalt fanns långt gångna spjälkningsskador i betongen. Vatten hade gått in i kantbalkarna bland annat vid räckesståndaringjutningar och därmed hade lokalt djupa spjälkningsskador uppstått med nedsatt funktion för räckets infästning i kantbalken som följd.

Lokala delar av befintlig kantbalk har reparerats vid tidigare tillfälle. Vid flera av dessa gamla reparationer har dock nya skador i betongen uppstått. Därför byts båda kantbalkarna ut.

På bilden syns att de gamla kantbalkarna på bron är bortbilade. Nya kantbalkar håller på att armeras och formsättas. Därefter kommer gjutning med betong ske.

IMG_2954

Befintligt tätskikt (dvs. där trafiken, gång och cykel brukar färdas över bron) bestående av membranisolering har troligen inte bytts ut sedan bron byggdes 1957. I allmänhet är teknisk livslängd på ett tätskikt ca 35 år. Urlakad kalk under platta, spjälkningsskador på undersida platta samt vissa spjälkningsskador i kantbalkar, är alla skador som med stor sannolikhet kan härledas till att tätskiktet under en lång tid varit overksamt (läckage i tätskiktet).

Tidigare fanns ca 300 mm överbeläggning på västra GC-bana på bron samt en generell överbeläggning med ca 100 mm på övriga ytor. Orsak till överbeläggningen var att få högre profil för att erhålla en trafikavskiljande hög kant mellan körbana och GC-bana.

IMG_2949På bilden så har vi bilat/schaktat bort den tidigare överbeläggningen och börjat armera inför gjutning. Den nya körbanan kommer att bestå av betong istället som för asfalt som fanns tidigare, även gc vägen över bron kommer utföras i betong förhöjd med ca 100mm. Gamla räcket hade en rad brister, därför kommer nytt bro och vägräcke att monteras enligt dagens normer och standarder.

 

När vi gjort klart de delar som är uppe på bron kommer kommunen släppa på biltrafiken igen. Vilket kommer att ske enligt plan, någon gång under vecka 36. Därefter kommer arbeten i vatten under bron påbörjas.

Bland annat är utspridda områden på underkant brobaneplatta  skadad och ska repareras. Borttagning av skadad betong ska utföras genom vattenbilning och ny betong ska gjutas. Detta utförs med dykare i korg bland annat.

Även Skivstöden och frontmurar som står i vatten och har vittringsskadad betong i skvalpzonen. Snittdjupet för vittringen är 5-20 mm på skivpelarna och frontmurar. I och med det har armeringens täckande betongskikt på 30 mm till stor del nötts bort. För att kunna behålla armeringen intakt är det av hög vikt att armeringen får ett nytt skydd. Därför kommer lösa delar att vattenbilas och därefter kommer en pågjutning runtom stöden att utföras 20mm tjockare än ursprunglig betongyta.

Även linjeföringen uppe på bron kommer förändras då kommunen river gångvägen på ena sidan till förmån för en ny bredare gc bana.

IMG_2960

/ Ronny Vikström
Vägingenjör / Projektledare
Örnsköldsviks Kommun
Sammhällsbyggnadsförvaltningen